infoni.15-01-14FYSIIKAN LAITOS
INFONI NRO MDCCCXXVI
14.1.2015

SEMINAARI
FL/HIP:n seminaari ti 20.1. klo 10.15, Physicum A315, Alfonso Ramallo (Santiago de Compostela, Espanja): "Cold holographic matter".

VÄITÖS
John Backman väittelee pe 23.1. klo 12 Physicumin auditoriossa E204 aiheesta "Optical properties of atmospheric aerosols using filter-based absorption photometers". Vastaväittäjänä on tutkimusjohtaja John Ogren (NOAA, USA), ja kustoksena on professori Tuukka Petäjä.

VUOSIRAPORTOINTI JA TUHAT-TALLENNUKSET
Kaikkien tutkijoiden on tärkeää tarkistaa ja päivittää tietonsa Tuhat-järjestelmässä 25.1.2015 mennessä. Tämä vaikuttaa suoraan yliopiston rahoitukseen.

1. Aikataulu ja raportointi

Tutkimuksen raportointi tuottaa yliopistolle rahaa ja mainetta. Yliopiston perusrahoitus perustuu vuosiraportointiin ja neuvotteluun, mm. korkeakoulun osuuteen kansallisesta julkaisutuloksesta (katso tilastot ja julkaisuluettelot). Tutkimustietojen tallentaminen Tuhat-tutkimustietojärjestelmään lisää tutkijan näkyvyyttä HY:ssä ja kansainvälisesti. Tuhatissa on myös CV-työkalu, jota voi hyödyntää rahoitushauissa. HY käyttää Tuhatin aineistoja säännöllisesti tutkimustoiminnan analysoinnissa. Aineisto myös julkaistaan automaattisesti Tuhat-portaalissa, joka löytyy hyvin Googlen hakukoneella.

Seuraavat tiedot tallennetaan Tuhat-tutkimustietojärjestelmään viimeistään 25.1.2015:

    Julkaisut
    Aktiviteetit eli kansainväliset opetus- ja tutkimusvierailut (yliopistosta ulkomaille, ulkomailta yliopistoon)
    Henkilöjen tieteenalat

Lisäksi HY:n tutkijoiden tulee säännöllisesti päivittää Tuhat-profiilinsa seuraavilla tiedoilla:

    Kuvaus tutkimus- ja opetustoiminnasta.
    Tutkijan kuva, tutkimuskuva
    Projektit, palkinnot ja huomionosoitukset, konferenssit, toimikunnat, yleistajuiset julkiset esitelmät, esiintymiset mediassa jne.
    Open Access kokotekstit tieteellisiin artikkeleihin.

2. Julkaisut ja julkaisufoorumi

Julkaisujen raportointi on määritelty opetus- ja kulttuuriministeriön tuottamassa Yliopistojen tiedonkeruun käsikirjassa (PDF), ks. myös Flamma-sivu OKM:n raportoinnin ja tiedonkeruun ohjeet 2014.

Joitain keskeisiä huomioita:

2.1. Julkaisun affiliaatiot

Julkaisuihin, jotka on tehty kansainvälisessä tai kansallisessa yhteistyössä, tallennetaan kaikkien kirjoittajien affiliaatiot (organisaatio, jossa kirjoittaja on julkaisun tehnyt). Yli 20 kirjoittajan yhteisjulkaisuissa voidaan käyttää Group Author -kenttää, kysy lisätietoja kirjastosta.

Julkaisuihin merkitään kaikille HY:n kirjoittajille laitos tai laitoksen alayksikkö.

Tieteenala tallennetaan jokaiseen julkaisuun, myös ammatti- ja yleistajuisille julkaisuille.

Tieteenalaluokitus on kansallinen ja HY käyttää Tuhat-järjestelmässä tästä laajennettua versiota, ks. alla.

2.2. Julkaisumaa

Maa tallennetaan jokaiseen julkaisuun. Maa tarkoittaa julkaisumaata. HY ylläpitää lehtien ja kustantajien julkaisumaatietoja keskitetysti, joten maatiedon tallentamisessa riittää, että julkaisuun linkitetään lehti tai kustantaja.

2.3. Konferenssijulkaisut

Tuhat-tutkimustietojärjestelmään tallennettaessa mikä tahansa seuraavista tiedoista voi vaikuttaa julkaisun saamaan julkaisufoorumiluokitukseen:

    Konferenssin nimi (Event information: Title)
    Lehtitieto (Journal)
    Konferenssijulkaisun sarja (Series)
    Kustantaja (Publisher)

Tutkijan kannattaa tallentaa kaikki saatavilla olevat tiedot edellä mainittuihin tietokenttiin. Konferenssin nimi tulee kaikissa tapauksissa merkitä sille varattuun kenttään. Lehdessä julkaistun konferenssiartikkelin lehtitieto tulee myös merkitä Tuhatiin, sillä lehtitieto on ensisijainen julkaisufoorumin luokitusperuste. Myös sarja- ja kustantajatiedot ovat joissakin tapauksissa julkaisufoorumiluokituksen perusteena, joten em. kentät tulisi jättää tallentamatta vain siinä tapauksessa, ettei tietoa ole saatavilla.

2.4. Julkaisufoorumi

Julkaisufoorumin tavoitteena on huomioida julkaisujen laatu Norjan ja Tanskan rahoitusmallien mukaisesti. Julkaisufoorumiluokitusta ylläpitävät Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa (TSV) toimiva ohjausryhmä ja tieteenalakohtaiset paneelit. Uudet julkaisufoorumit arvioidaan vuosittain. Arviointiin voi ehdottaa julkaisufoorumeita tällä lomakkeella.

Tieteellisen julkaisun Julkaisufoorumi-luokan määrittää ensisijaisesti lehti- ja sarjaluettelossa mainittu julkaisusarja. Jos julkaisusarjaa ei ole mainittu, tieteellisten erillis- ja kokoomateosten tasoluokan määrittää kirjakustantajaluettelossa mainittu kirjakustantaja. Lisätietoja Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöohjeesta.

Tuhat-järjestelmässä julkaisufoorumiluokitusta ylläpidetään lehti- ja kustantajatiedoissa keskitetysti. Tallennettu julkaisu saa samat julkaisufoorumiarvot kuin mitä julkaisuun linkitetty lehden tai kustantajan tiedoissa on määritetty. Konferenssijulkaisuihin on linkitettävä lehti (journal), jotta julkaisu saa oikeat julkaisufoorumiarvot. HY:n OKM:lle raportoimaan dataan julkaisufoorumiluokat tarkistetaan ja tarvittaessa täydennetään käsin, kuten esimerkiksi konferenssijulkaisuissa.

Julkaisujen saamat Julkaisufoorumiluokat päätetään OKM:ssä, yliopistot voivat ehdottaa arvoja. HY:ssä yksiköt voivat käyttää Tuhat-järjestelmän julkaisufoorumiluokkia pohjatietoina. Lopulliset julkaisukohtaiset julkaisufoorumiluokat näkyvät OKM:n julkaisutietoportaali Juulissa.

2.5. Julkaisupisteet

Yliopiston tulos OKM:n rahanjakomallissa on yliopiston julkaisupisteiden kolmen vuoden keskiarvon osuus kaikkien yliopistojen keräämien kolmen vuoden julkaisupisteiden keskiarvosta. Julkaisupisteiden laskennassa käytetään aina uusinta julkaisufoorumiluokitusta.
Julkaisufoorumiluokituksen painokertoimet          Taso 3-2           Taso 1           Taso 0
Tieteellinen vertaisarvioitu artikkeli (A1-A4)             3                   1,5                    1
Tieteellinen vertaisarvioitu erillisteos (C1)               12                     6                     4
Vertaisarvioimaton artikkeli (B1-B3, D1-D4, E1)    0,1                  0,1                  0,1
Vertaisarvioimaton erillisteos (D5, E2)                     0,4                  0,4                  0,4
Toimitettu teos tai erikoisnumero (C2, D6, E3)        0,4                  0,4                  0,4

2.6. Unohtuneet julkaisut

Mikäli julkaisu jää raportoimatta julkaisuvuonna (HY:ssä vuosittain n. 400 julkaisua julkaistaan vasta raportointiajankohdan jälkeen), voidaan julkaisu raportoida seuraavan vuoden raportoinnin yhteydessä ja julkaisu sisällytetään kolmen vuoden keskiarvoihin.

3. Opettaja- ja tutkijavierailut

Opettaja- ja tutkijavierailuilla tarkoitetaan yliopiston henkilökunnan vierailuja ulkomaisiin yliopistoihin, korkeakouluihin ja tutkimusorganisaatioihin (ml. yritykset) sekä ulkomaalaisista yliopistoista, korkeakouluista ja tutkimusorganisaatioista (ml. yritykset) Suomeen tehtäviä opettaja- tai tutkijavierailuja. Vierailuiksi lasketaan vain tutkimus- tai opetustehtävissä tehdyt vierailut – esim. konferenssiin osallistumiseen tulee sisältyä myös vierailu, jotta se sisältyisi tilastoon.

Vierailut jaotellaan lyhyisiin ja pitkiin vierailuihin. Lyhyt vierailu tarkoittaa vähintään viikon (viisi työpäivää), mutta alle kuukauden kestänyttä vierailua, kun taas pitkällä vierailulla tarkoitetaan yhden kuukauden (30 pv) tai kauemmin kestäneitä vierailuja. Yliopisto raportoi OKM:lle erikseen lyhyet ja pitkät vierailut.

Tiedot kerätään per vierailu, ja yhdellä henkilöllä voi olla useita vierailuja per kalenterivuosi. Vierailu merkitään sille kalenterivuodelle jona se on alkanut. Vierailulle merkitään alkupäivämäärä ja loppupäivämäärä.

4. Henkilöstön tieteenalat

Henkilön tieteenala raportoidaan opetus- ja kulttuuriministeriölle henkilöstöraportoinnin yhteydessä. Tieto on pakollinen opetus- ja tutkimushenkilöstölle. Henkilölle voidaan raportoida enintään kuusi tieteenalaa.

Tieteenalaluokitus on kansallinen ja HY käyttää Tuhat-järjestelmässä tästä laajennettua versiota, ks. https://flamma.helsinki.fi/fi/tuhat/raportointi.

Mikäli henkilön tieteenalaa ei ole Tuhat-järjestelmässä, HY osittaa yksikön tutkijat yksikön julkaisujen tieteenalojen suhteessa eri tieteenaloille.

OPETTAJANKOULUTUKSEN PROFESSUURIN TÄYTTÄMISEEN LIITTYVÄT OPETUSNÄYTTEET
Opettajankoulutuksen professuurin täyttämiseen liittyvät opetusnäytteet annetaan keskiviikkona 14.1.2015 Exactumin salissa CK108 seuraavasti:

Ismo Koponen  klo 13.15
Anca Tureanu  klo 14.00

Opetusnäytteen pituus on 25 minuuttia, jonka jälkeen on varattu 5 minuuttia kysymyksille ja keskustelulle. Opetusnäytteistä määrätään Helsingin yliopiston johtosäännössä (67 §). Opetusnäyte pidetään opetusnäytteen antajan valitsemasta aiheesta. Luento suunnataan ko. alan perus- tai aineopintovaiheen opiskelijoille (2.-4. vuoden kandidaattiopinnot). Opetusnäytteet ovat julkisia, tervetuloa kuulemaan!

Opetustaitotoimikunnan puheenjohtaja, professori Edward Haeggström

METEOROLOGIAN PROFESSUURIN TÄYTTÄMISEEN LIITTYVÄT OPETUSNÄYTTEET
Meteorologian professuurin (kasvihuonekaasut ja biogeokemialliset kierrot) täyttämiseen liittyvät opetusnäytteet annetaan keskiviikkona 21.1.2015 Exactumin salissa CK111 seuraavasti:

Janne Rinne  klo 8.15
Jukka Pumpanen  klo 9.00
Frank Berninger  klo 10.00
Sebastiaan Luyssaert  klo 10.45

Opetusnäytteen pituus on 25 minuuttia, jonka jälkeen on varattu 5 minuuttia kysymyksille ja keskustelulle. Opetusnäytteistä määrätään Helsingin yliopiston johtosäännössä (67 §). Opetusnäyte pidetään opetusnäytteen antajan valitsemasta aiheesta. Luento suunnataan ko. alan perus- tai aineopintovaiheen opiskelijoille (2.-4. vuoden kandidaattiopinnot). Opetusnäytteet ovat julkisia, tervetuloa kuulemaan!

Opetustaitotoimikunnan puheenjohtaja, professori Edward Haeggström

SYKSY RÄSÄNEN APPOINTED TO STRATEGY COMMITTEE - SUGGESTIONS?
The rector of the University of Helsinki has appointed a nine-person committee called Visio400 to formulate a strategy document for the university. I am one of the members. Although I don't officially represent the department, I would be happy to receive comments and suggestions from people in the department (and beyond). The rector's decision about the committee is available at http://tinyurl.com/mb9uf3c.

Syksy Räsänen


INFONIn kotisivu WWW:ssä: http://www.physics.helsinki.fi/ajankohtaista/infoni/viimeisin.htm. Infoniin tarkoitettu materiaali pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen Mikko.Toriseva@helsinki.fi otsikolla Infoniin. Jos haluat Infonin sähköpostiisi, lähetä viesti osoitteeseen majordomo@helsinki.fi, viesti-kenttään subscribe fyl-infoni, aiheella ei väliä. Vastaavasti jos et enää halua Infonia, lähetä em. osoitteeseen viesti sisällöllä unsubscribe fyl-infoni.