infoni.15-02-04FYSIIKAN LAITOS
INFONI NRO MDCCCXXIX
4.2.2015

SEMINAAREJA
FL/HIP:n seminaari to 5.2. klo 10.15, Physicum A315, James Pinfold (Edmonton, Kanada): "Searching for the magnetic monopole: the Moedal experiment".

FL/HIP:n seminaari ti 10.2. klo 10.15, Physicum A315, Keijo Kajantie: "Phases and phase transitions of hot QCD with lots of massless quarks".

Kosmologian seminaari ke 11.2. klo 14.15, Physicum A315, Francesco Montanari (Geneve): "Relativistic galaxy number counts: spectrum and bispectrum".

Tähtitieteen seminaari pe 6.2. klo 10.15, Physicum D114, Elisabeth Cole: "Magnetic activity of LQ Hya".

VÄITÖKSIÄ
Stanislav Rusak väittelee ke 11.2. klo 12 Physicumin auditoriossa E204 aiheesta "Aspects of spectator fields in post-inflationary resonant particle production". Vastaväittäjänä on professori Jun'ichi Yokoyama Tokion yliopistosta, ja kustoksena on professori Kari Enqvist.

Suvi Tala väittelee pe 13.2. klo 12 Physicumin auditoriossa D101 aiheesta "Physics as technoscience - from research labs to educational labs". Vastaväittäjänä on professori Sibel Erduran (University of Limerick, Irlanti), ja kustoksena on professori Heimo Saarikko.

SÄÄNNÖLLINEN YPJ-ARVIOINTI / DEN REGELBUNDNA PRESTATIONSBEDÖMNINGEN / REGULAR YPJ ASSESSMENT
Yliopistojen työehtosopimuksen mukaisesti tänä keväänä toteutetaan koko palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvan henkilöstön suoriutumisen arviointi.

Tässä yhteydessä ei käydä läpi tehtävänkuvauksia. Tehtävän vaativuus arvioidaan vain silloin, kun on kysymys uudesta tai muuttuneesta tehtävästä, eikä tätä ole sidottu säännöllisiin arviointikierroksiin. Arviointiryhmä käsittelee näitä muutoksia kokouksissaan sitä mukaa kuin tarvetta ilmenee.

Jos henkilölle on tehty henkilökohtaisen suoriutumisen arviointi 1.12.2014 jälkeen, ei arviointia tarvitse tällä kierroksella toteuttaa. Näissä tapauksissa henkilökohtainen suoriutuminen on voitu arvioida uuden työntekijän ensimmäisenä arviointina tai työntekijän vaativuustason muuttumisen yhteydessä.

Arviointien tasapuolisuuden varmistaminen

Arviointien tasapuolisen toteutumisen kannalta on tärkeää, että ennen arviointien aloittamista kussakin yksikössä johtaja ja esimiehet käyvät yhdessä läpi yksikön kokonaistilanteen ja arviointimenettelyt. Tällä varmistetaan myös se, että uudet esimiehet ovat varmasti tietoisia menettelytavoista ja yhteisistä periaatteista.

Katso suoritusarvioinnin toteuttamisen ohjeet ja aikataulu

-----------------------------------------------------------------------------------

Under våren genomförs i enlighet med universitetens kollektivavtal den s.k. bedömningen av de anställdas individuella arbetsinsats som hör till universitetens lönesystem (YPJ).

Befattningsbeskrivningarna ses inte över i samband med denna bedömning. Kravnivån bedöms endast när det gäller en ny anställning eller en anställning som ändrats, och bedömningen av kravnivån är inte bunden till de regelbundna utvärderingssamtalen. Utvärderingsgruppen behandlar dessa ändringar vid sina möten enligt behov.

Om den anställdas individuella prestation har bedömts efter 1.12.2014 behöver man inte göra en ny bedömning. Den individuella prestationen kan i så fall ha bedömts i början av anställningsförhållandet eller i samband med att kravnivån har ändrats.

Säkerställande av likvärdig bedömning

För att bedömningarna ska vara så likvärdiga som möjligt är det viktigt att enhetschefen går igenom hela enhetens situation och bedömningsförfarandet med de övriga cheferna vid enheten innan processen inleds. På så sätt säkerställer man också att de nya cheferna känner till förfarandet och de gemensamma principerna.

Läs mer på Den regelbundna prestationsbedömningen våren 2015

-----------------------------------------------------------------------------------

As required by the General Collective Agreement for Universities, an evaluation of the personal performance of the entire staff under the salary system for Finnish universities will be carried out this spring.

Job descriptions will not be revised at this time. The requirement level of a position, i.e., the job grade, will be considered only in cases of new or altered positions, and this consideration will not be tied to the regular rounds of evaluations. The Assessment Group will deal with amended job descriptions in its meetings as the need arises.

If the personal performance of an employee has been evaluated after 1 December 2014, such an evaluation will be unnecessary in this round of evaluations. In such cases, the evaluation of personal performance may have been a new employee’s first assessment or an evaluation conducted in connection with a change in the requirement level of the job.

Ensuring the fairness of the evaluation

To ensure equitable assessments, it is recommended that in all units, the director or head review the unit’s overall situation and methods of evaluation together with the superiors before undertaking the round of evaluations. This will also ensure that new superiors become aware of the procedures and common principles of the evaluation.

For more information, see Regular evaluation of personal work performance (YPJ assessment) in spring 2015


INFONIn kotisivu WWW:ssä: http://www.physics.helsinki.fi/ajankohtaista/infoni/viimeisin.htm. Infoniin tarkoitettu materiaali pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen Mikko.Toriseva@helsinki.fi otsikolla Infoniin. Jos haluat Infonin sähköpostiisi, lähetä viesti osoitteeseen majordomo@helsinki.fi, viesti-kenttään subscribe fyl-infoni, aiheella ei väliä. Vastaavasti jos et enää halua Infonia, lähetä em. osoitteeseen viesti sisällöllä unsubscribe fyl-infoni.