infoni.15-10-07FYSIIKAN LAITOS
INFONI NRO MDCCCLVII
7.10.2015

SEMINAAREJA

FL/HIP:n seminaari ti 13.10. klo 10.15, Physicum A315, Alejandro Cabo (Havanna, Kuuba): "Is a generalized Nambu-Jona-Lasinio model the effective action of massless QCD?".

Tähtitieteen seminaari pe 9.10. klo 10.15, Physicum D112, Bo Reipurth (University of Hawaii): "The dynamical evolution of newborn triple systems".

VÄITÖKSIÄ
Konstantin Avchaciov väittelee pe 16.10. klo 12 Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa XII aiheesta "Atomistic studies of structural changes in metallic glasses and thin films under far-from-equilibrium conditions". Vastaväittäjänä on apulaisprofessori Paul Erhart (Chalmers tekniska högskola, Göteborg), ja kustoksena on professori Kai Nordlund.

Juha Koivisto väittelee pe 16.10. klo 12 Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa 12 aiheesta "The use of MOSFET dosimeters and anthropomorphic phantoms in low dose dental CBCT applications". Vastaväittäjänä on dosentti Juha Nikkinen Oulun yliopistosta, ja kustoksena on professori Sauli Savolainen.

TYÖHYVINVOINTIKYSELY / ENKÄT OM ARBETSHÄLSA / A WORKPLACE WELLBEING SURVEY
Hyvä vastaanottaja

Helsingin yliopistossa toteutetaan syksyllä 2015 koko henkilöstöä koskeva työhyvinvointikysely.

Kyselyn tulosten perusteella voimme suunnata yliopistomme ja yhteisöjemme työhyvinvoinnin kehittämistä sekä seurata kehittymisen suuntaa. Sama kysely tehdään muissakin yliopistoissa, joten voimme verrata tuloksiamme muiden keskiarvoihin. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti siten, että yksittäisten henkilöiden vastauksia ei voi tunnistaa. Avovastaukset raportoidaan tiedekunnille ja erillisille laitoksille sellaisenaan. Tulokset raportoidaan, jos vastauksia ryhmässä on 10 tai enemmän.

Vastaamisaika on 1.10. – 15.10.2015. Kyselyn tulokset ovat tiedekuntien ja erillisten laitosten käytettävissä joulukuussa 2015. Tuloksia käsitellään yksiköissä kevätkaudella 2016. Yksiköt saavat tulosten käsittelyyn ohjeistuksen, jonka avulla työhyvinvoinnin kehittämistä voidaan suunnitella.

Kyselyyn vastataan osoitteessa: https://my.surveypal.com/tyohyvinvointikysely-2015 . Vastaamiseen kuluu aikaa noin 10 - 15 minuuttia.

Teknisiin ongelmiin tai muihin kyselyyn liittyviin tiedusteluihin vastaavat:

tasa-arvovastaava Terhi Somerkallio puh. 24292
kehittämispäällikkö Opri Salminen puh. 22088
atk - suunnittelija Kyösti Mutkala puh. 22955

Työhyvinvointikysely Flammassa:

(Hakemisto ja palvelut » Henkilöstöasiat » Työterveys, työsuojelu ja työhyvinvointi  » Työhyvinvointikyselyt)
https://flamma.helsinki.fi/fi/tyohyvinvointikysely-2015

Saadaksemme mahdollisimman kattavan kuvan yliopistoyhteisömme työhyvinvoinnin tilasta, pyydän jokaista yliopistolaista osallistumaan kyselyyn. Jokaisen vastaus on tärkeä!

Jukka Kola

Rehtori

 
Bästa mottagare,

Hösten 2015 genomförs en arbetshälsoenkät som riktar sig till alla anställda vid Helsingfors universitet.

Med hjälp av resultaten kan vi utveckla arbetshälsan vid universitetet och följa upp utvecklingen. Samma enkät används också vid de andra universiteten, vi kan alltså jämföra våra resultat med de andras medeltal. Svaren behandlas konfidentiellt och enskilda personers svar inte kan identifieras. De öppna svaren rapporteras till fakulteterna och de fristående institutionerna som sådana. Resultaten rapporteras om det i en grupp finns 10 eller fler svar.

Man kan svara på enkäten mellan den 1 och den 15 oktober. Fakulteterna och de fristående institutionerna får tillgång till resultaten i december 2015. Resultaten behandlas i enheterna våren 2016. Enheterna får anvisningar för behandlingen av resultaten som kan användas i planeringen av utvecklingen av arbetshälsan.

Enkäten finns på adressen https://my.surveypal.com/tyohyvinvointikysely-2015 . Det tar cirka 10–15 minuter att svara på frågorna.

Om du har tekniska problem eller frågor om enkäten, kontakta:

jämställdhetsansvarig Terhi Somerkallio tfn 24292
utvecklingschef Opri Salminen tfn 22088
IT-planerare Kyösti Mutkala tfn 22955

 Enkät om arbetshälsa i Flamma:

(Register och tjänster » Personalfrågor » Företagshälsovård, arbetarskydd och arbetsshälsa » Arbetsklimatenkäter)
https://flamma.helsinki.fi/sv/enkat-om-arbetshalsan-2015

Vi vill ha en så exakt bild som möjligt av arbetshälsan vid universitetet, därför ber jag alla att svara på enkäten. Alla svar är viktiga!

Jukka Kola

Rektor

 
Dear recipient,

The University of Helsinki will conduct a workplace wellbeing survey of all staff in autumn 2015.

The survey results will help us enhance and follow developments in workplace wellbeing at the University and within its units. Because the same survey will also be carried out at other Finnish universities, we will be able to compare our results with theirs. All answers will be processed confidentially and so that individual respondents cannot be identified. Unedited responses to open questions will be reported to faculties and independent institutes. Responses will be raported if more than 10 responses have been received in a specific staff group.

The survey will be open from 1 to 15 October 2015. The responses will be made available to faculties and independent institutes in December 2015. In the spring term of 2016, the units will receive instructions for planning measures to increase workplace wellbeing.

The survey will be available at https://my.surveypal.com/tyohyvinvointikysely-2015 . The survey will take approximately 10–15 minutes to complete.

Technical problems and enquiries should be addressed to the following people:

Terhi Somerkallio, Equality Adviser, tel. 24292
Opri Salminen, Head of Development, tel. 22088
Kyösti Mutkala, IT Planner, tel. 22955

Workplace wellbeing survey in Flamma:

(Directory and services » Human resources » Occupational health, safety and well-being » Workplace wellbeing surveys)
https://flamma.helsinki.fi/en/Workplace-wellbeing-survey-2015

To obtain a comprehensive overview of workplace wellbeing in the University community, I kindly request that everyone participate in this survey. Every answer counts!

Jukka Kola

Rector

TYÖRYHMÄT ASETETTU VALMISTELEMAAN YLIOPISTOPALVELUT-ORGANISAATIOTA
Suunnittelutyö on alkanut yliopiston hallinnon uudelleenorganisoimiseksi. Nykyiset hallinnon yksiköt lakkautetaan. Tarkemmin Flammassa: https://flamma.helsinki.fi/fi/tiedotteet/yleiset-tiedotteet-tyoryhmat-asetettu-valmistelemaan-yliopistopalvelut-organisaatiota

Uutisessa on myös linkki, josta löytyvät uudistusta suunnittelevien ryhmien kokoonpanot.


INFONIn kotisivu WWW:ssä: http://www.physics.helsinki.fi/ajankohtaista/infoni/infoni.html. Infoniin tarkoitettu materiaali pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen Mikko.Toriseva@helsinki.fi otsikolla Infoniin. Jos haluat tiedon Infonin ilmestymisestä sähköpostiisi, lähetä viesti osoitteeseen majordomo@helsinki.fi, viesti-kenttään subscribe fyl-infoni, aiheella ei väliä. Vastaavasti jos et enää halua Infonia, lähetä em. osoitteeseen viesti sisällöllä unsubscribe fyl-infoni.