infoni.16-05-09FYSIIKAN LAITOS
INFONI NRO MDCCCLXXXIV
9.5.2016

SEMINAAREJA
FL/HIP:n seminaari ti 10.5. klo 10.15, Physicum A315, Kai Schmidt-Hoberg (Deutsches Elektronen-Synchrotron, Hampuri, Saksa): "The case for dark matter self interactions – evidence in Abell 3827?".

Kosmologian seminaari ke 11.5. klo 14.15, Physicum A315, David Wiltshire (University of Canterbury, Uusi-Seelanti): "Models of inhomogeneity and backreaction in cosmology: A status report".

Matemaattisen fysiikan seminaari ti 10.5. klo 14, Exactum D123, Julien-Piera Vest (Université Denis Diderot, Pariisi): "Glassy dynamics on the sphere".

FYSIIKAN LAITOKSEN LAITOSKOKOUS / DEPARTMENT MEETING OF THE DEPARTMENT OF PHYSICS
Maanantaina 16.5.2016 kello 10:00-12:00 Physicumin salissa E205

Department meeting of the Department of Physics, Monday 16 May, 2016 at 10:00-12:00 in lecture room E205, Physicum.
Items 4-6 will be presented in English.

Esityslista/Agenda

1. Kokouksen avaus
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Todetaan puheenjohtaja, valitaan sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat
4. Katsaus laitoksen toimintaan / Review of the events at the Department
5. Yliopiston palveluorganisaatio ja fysiikan laitos / University’s service organization and the Department of Physics
6. Katsaus tulevaan / Future prospects
7. Muut asiat / AOB
8. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa/Welcome
Laitoksen johtaja / Head of Department Hannu Koskinen

FYSIIKAN LAITOKSEN AVUSTAVAT OPETUSTEHTÄVÄT LUKUVUONNA 2016-2017
Hyvät fysiikan laitoksen opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvat,

Fysiikan laitoksen avustavat opetustehtävät, kuten laskuharjoitusryhmien vetäjät ja laboratoriotöiden ohjaajat lukuvuodelle 2016-2017 jaetaan jälleen koordinoidusti. Tavoitteena on jakaa tehtävät oikeudenmukaisesti huomioiden mahdollisuuksien mukaan tutkijoiden omat preferenssit. Jakoa varten pyydämme niitä fysiikan laitoksen opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvia, jotka eivät luennoi (mm. tutkimusavustajat, tohtorikoulutettavat, osa tutkijatohtoreista) lukuvuonna 2016-2017 täyttämään kyselyn 16.5.2016 mennessä osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/70682/lomake.html. Kyselyn täyttämiseen on syytä varata 15-20 minuuttia. Niiden, jotka eivät vastaa kyselyyn määräaikana, katsotaan olevan käytettävissä vapaasti tehtäviä jaettaessa. Seuraavilla kursseilla opettavien ei kuitenkaan tarvitse vastata kyselyyn:
- ruotsinkieliset fysiikan kurssit
- lääketieteellisen fysiikan kurssit
- fysiikan aineenopettajakoulutuksen kurssit

Avustavien opetustehtävien jakautuminen annetaan tiedoksi kesäkuun aikana.

Periaatteena on, että 5% opetusvelvollisuus sisältää kahden yhden periodin kurssin assistenttina/avustavana opettajana toimimisen sekä kaksi tenttivalvontaa.

Avustavien opetustehtävien jakoa valmistelee työryhmä, johon kuuluvat Antti Lauri (pj), Lauri Jetsu, Inkeri Kontro, Antti Kuronen, Jouni Räisänen ja Kimmo Tuominen.


Dear teaching and research personnel of the Department of Physics,

The assistant duties for the academic year 2016-2017, including exercise session assistants and laboratory work supervisors, will again be distributed in a coordinated manner. The aim is to distribute the tasks in a fair way, taking into account the preferences of researchers. If you belong to the research and teaching personnel of the department, and are not lecturing 2016-2017, please fill in a questionnaire by May 16. The questionnaire is found at https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/70682/lomake.html?rinnakkaislomake=en.
Please reserve 15-20 minutes for filling in the questionnaire. Those who do not fill in the form by the deadline are considered to be available to teaching duties freely, according to the needs. The distribution of tasks will be communicated in June. Those teaching on physics courses given in Swedish, medical physics, and physics teacher education unit do not have to fill in the questionnaire.

The principle is that a 5% teaching duty includes assisting on two one-period courses and two exam supervisions.

The task distribution is prepared by a working group including Antti Lauri (chair), Lauri Jetsu, Inkeri Kontro, Antti Kuronen, Jouni Räisänen, and Kimmo Tuominen.

YLIOPISTOKOLLEGION KYSELYTUNTI
Seuraavan 31.5. yliopistokollegion kokouksen yhteydessä järjestetään "kyselytunti" yliopiston hallitukselle ja johdolle. Tätä varten kootaan kysymyksiä joka ryhmästä etukäteen. Fysiikan laitoksen keskiryhmän edustajat voivat lähettää 15.5. mennessä mahdollisia kysymyksiä ajankohtaisista aiheista, yliopistomme nykytilasta ja tulevaisuudesta Annakaisa Korjalle (annakaisa.korja@helsinki.fi), joka edustaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan keskiryhmiä yliopistokollegiossa. Kyselytunnilla kysymykset esitetään nimettöminä.

terv. Antti Lauri
yliopistonlehtori

MUISTUTUS TYÖAJAN KOHDENTAMISESTA PROJEKTEILLE
Muistathan kohdentaa ja kuitata työaikasi projekteille SoleTM -järjestelmässä kuukauden viimeisenä päivänä tai viimeistään seuraavan kuukauden 2. päivään mennessä. Jos käytössäsi on oma työaikakirjausprofiili, muistathan päivittää mahdollisen poissaoloajan sekä kuitata kuukauden työaikakirjaukset. Projektivastaavan täytyy voida vahvistaa työaikasi projekteille viimeistään seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Linkki: https://soletm.it.helsinki.fi/soletm/

Järjestelmässä linkki: Summat ja kuittaus > Kuukausisummat ja kuittaus.

 
Kom ihåg att skriva in och bekräfta din arbetstid i projekt i SoleTM den sista dagen i månaden, eller senast den 2:a följande månad. Om du har en egen tidfördelningsprofil, kom ihåg att uppdatera eventuell frånvarotid och bekräfta månadens tidfördelning. Den projektansvariga ska kunna godkänna din arbetstid i projektet senast den 5:e följande månad. Länk: https://soletm.it.helsinki.fi/soletm/

Länk i systemet: Summa timmar och bekräftelse > Summa timmar per månad och bekräftelse.


Please remember to allocate and confirm your working time to projects in the SoleTM system on the last day of the month or by the 2nd day of the following month. If you are using your own profile for working time entries, please remember to update any periods of absence and to confirm the working time entries for the month. The person responsible for the project must be able to accept your project-specific working time by the 5th day of the following month. Link: https://soletm.it.helsinki.fi/soletm/

A link in the system: Sums and confirmation > Monthly sums and confirmation.

Jos sinulla on kysyttävää tähän viestiin tai työajan kohdentamiseen liittyen, ota yhteyttä laitoksen tai yksikön talous- tai SoleTM-vastaavaan.
Om du har frågor om detta meddelande eller tidfördelningen, kontakta institutionens eller enhetens ekonomi- eller SoleTM-ansvariga.
If you have questions about this message or the allocation of working hours, please contact the person responsible for finances or SoleTM at your department or unit.

Ystävällisin Terveisin/ With Best Regards

Arto Puro
Controller
Fysiikan Laitos / Department of Physics

TUULI-TYÖPAJA
Tule mukaan tekemään oma aineistonhallintasuunnitelma! Työpajassa saat vastauksia kysymyksiin: millaista on hyvä datanhallinta ja mihin sitä koskevassa suunnitelmassa kannattaa kiinnittää huomiota?

Datanhallintasuunnitelmaa laadittaessa opitaan hyödyntämään suomalaisten tutkimusorganisaatioiden ja tutkijoiden käyttöön tarkoitettua DMPTuuli-työkalua (DMP = data management plan). www.dmptuuli.fi. Työkalu on käytössä myös Suomen akatemian syksyn rahoitushaussa. Tuuli-nimellä kulkeva projekti on kulttuuri- ja opetusministeriön ATT –hankkeen rahoittama.

DMPTuuli-työkalun avulla esimerkiksi tutkimusrahoittajien vaatimien aineistonhallintasuunnitelmien laatiminen on vaivatonta.

Tutkimusdatan hallinnan avulla tutkija

·         vastaa paremmin rahoittajien edellytyksiin
·         parantaa tutkimuksensa luotettavuutta ja toistettavuutta
·         säästää resursseja pitkällä aikavälillä
·         minimoi datan hävikkiä

DMPTuuli-työkalu sisältää tällä hetkellä yleiset ohjeet datanhallintasuunnitelman laatimiseen. Yleinen DMP-ohje täydentyy jatkossa organisaatiokohtaisilla datanhallinnan ohjeilla, suosituksilla ja tutkimusorganisaatiokohtaisten datanhallintapalvelujen yhteystiedoilla.

Hyvä datanhallinta mahdollistaa aineistojen uudelleenkäytön. Etukäteen suunnittelemalla tutkijan on helpompi välttyä virheiltä ja kiistoilta, kun sekä datan keräämiseen ja tallentamiseen että aineistojen oikeuskysymyksiin ja jakamiseen liittyvät kysymykset selvitetään ajoissa.

Aineistonhallintasuunnitelman laatimiseen liittyviä työpajoja järjestetään kaikilla Helsingin yliopiston kampuksilla. Kumpulassa työpaja on 24.5. Ilmoittautumiset 13.5.2016 mennessä.

Työpajat järjestää Helsingin yliopiston kirjasto. Yliopiston datatuki tarjoaa apua datanhallintaan liittyvissä kysymyksissä; osoite: researchdata@helsinki.fi

Ilmoittautumiset ja tarkat tiedot työpajojen ajankohdista:  https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/69104/lomake.html

 
Tuuli-workshops

The Helsinki University Library organizes workshops on data management on all campuses.

Workshops in Finnish will be held in May 2016.

Workshops in English are planned to take place during Autumn 2016.

The workshop deals with the importance of good data management, and the common pitfalls. DMPTuuli, a tool intended for Finnish research organizations and researchers, is used in the workshop for the drafting of data management plans.

DMPTuuli makes it easier for the researcher to draw up plans for data management. For example, a research material management plan is often required by the funders. Research data management allows researchers to better meet the requirements of their funders, and to improve the reliability and repeatability of the research, save resources in the long term, and to minimize the loss of data. In addition, good data management allows the re-use of data. By planning well in advance it will be easier to avoid errors and disputes, as issues related to the collecting and storing of data, as well as any possible legal issues have been resolved in a timely fashion.

University of Helsinki Datasupport provides answers and assistance related to data management. Please contact them at: researchdata@helsinki.fi

ERC TRAINING EVENTS ORGANIZED BY RESEARCH FUNDING SERVICES
Dear researchers at Kumpula Campus,

The European Research Council (ERC) call for Advanced Grant proposals will open on 24.5.2016, with a deadline on 1.9.2016. The following deadlines for the Starter Grant proposals are anticipated to be in November 2016 and for Consolidator Grant proposals in February 2017. Research Funding Services organize two events in relation to the upcoming ERC calls.

1.      Info session about ERC (European Research Council) grants will be held in Kumpula (Exactum Room D122) on Wednesday 11.5.2016 starting at 14:15. The event will last for about one hour.

If you are planning to apply for ERC grant in the upcoming calls or just would like more information about ERC, please join us. No registration is required.

PRELIMINARY PROGRAM

ERC basics, eligibility, evaluation process etc.: Research Funding Advisor Ulrika Backman
How Research Funding Services can help you?: Research Funding Advisor Ulrika Backman
Questions, comments and discussion

2.      Horizon 2020 Writing Successful ERC Grant Proposals on Friday 3.6.2016 9:15-16:00 at the City Centre Campus (Fabianinkatu 26, Hall 310). This training is aimed at Advanced Grant proposals scheduled for September 2016 as well as for Starting and Consolidator Grant proposals for November 2016 and February 2017, respectively. Registrations by 31.5.2016.

More information and link for the registration can be found in Flamma > Researchers > Research Funding Events https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY351807

*********************************************************************

The ERC grants are for researchers of any age and any nationality with scientific track record showing great promise.

ERC Starting Grant: 2-7 years of experience since completion of PhD
ERC Consolidator Grant: over 7 and up to 12 years of experience since completion of PhD
ERC Advanced Grant active researchers having an outstanding track-record of significant research achievements in the last 10 years

Research proposed for funding to the ERC should aim high, both with regard to the ambition of the envisaged scientific achievements as well as to the creativity and originality of proposed approaches, including unconventional methodologies and investigations at the interface between established disciplines. Proposals should rise to pioneering and far-reaching challenges at the frontiers of the field(s) addressed, and involve new, ground-breaking or unconventional methodologies, whose risky outlook is justified by the possibility of a major breakthrough with an impact beyond a specific research domain/discipline. Further information on the ERC is available on the ERC's website at http://erc.europa.eu/ .

You are warmly welcome!

Ulrika Backman & Satu Väisänen, Senior Research Funding Advisors, Kumpula Campus

YDINTEKNIIKAN PÄIVÄT
Suomen Atomiteknillinen Seura (ATS) järjestää Suomalaisen Ydintekniikan Päivät 2016 - SYP2016 symposiumin 2-3 marraskuuta 2016 Helsingissä. Symposio kerää alan tutkimuksen, teollisuuden ja viranomaiset, Suomesta ja ulkomailta, tieteellisten esitelmien ja yritysesittelyjen ääreen. Symposiumin yhteydessä järjestetään myös ATS:n 50-vuotisjuhlaillallinen sekä Studia Generalia -tyyppinen yleisöluento. Tarkemmat tiedot löytyvät www-sivulta http://www.ats-fns.fi/fi/syp2016.

The Finnish Nuclear Society (FNS) organizes the Nuclear Science and Technology Symposium - NST2016 on November 2-3, 2016 in Helsinki. The symposium gathers together research, industry and authority representatives from Finland and abroad for scientific talks and industry presentations. The FNS 50-year anniversary dinner and lectures for the general public are held in connection with the symposium. For details see the webpage http://www.ats-fns.fi/en/nst2016.

CRYOGENICS AND QUANTUM ENGINEERING
Cryocourse 2016 Helsinki -

This School and Workshop in Cryogenics and Quantum Engineering will be taking place on

* September 26th to October 3rd, 2016 *

at Helsinki area in Finland. The course is meant for young scientists, graduate students, and postdoctoral researchers in the topics' disciplines. There is no attendance fee but the travel and accommodation must be covered by the participants themselves.

You will find more information and the registration (open until June 12th 2016) at http://cryocourse2016.aalto.fi/

If you are a senior researcher already, please encourage the younger members in your laboratory to attend. You are welcome to forward this message to anybody of interest, whom you think we failed to include in our mailing list. We apologize if you received this mail more than once. In case you find this message redundant, you should inform us and we'll remove your address from our list.

On behalf of the Cryocourse team,

Juha Tuoriniemi
Department of Applied Physics
Aalto University
juha.tuoriniemi@aalto.fi

ASIAKASTILAISUUS KONGRESSIEN JÄRJESTÄJILLE
Hyvät kollegat / Dear Colleagues,
 
Helsinki Convention & Events Bureaun, Tieteellisten seurojen valtuuskunnan ja Tiedeakatemiain neuvottelukunnan isännöimä ilmainen asiakastilaisuus kongressien järjestäjille käytännön kiemuroita ja kaupungin palveluita koskien on 1.6.2016. Helsingin yliopiston edustajat ovat lämpimästi tervetulleet osallistumaan. Koska paikkoja on rajoitetusti, tilaisuuteen kutsutaan erityisesti heitä, joille kongressin organisointi on ajankohtaista seuraavan 6-12 kuukauden aikana.
 
Helsinki Convention & Events Bureau, Federation of Finnish Learned Societies and Council of Finnish Academies are hosting an event concerning practical issues and services provided for congress organizers. The event will take place June 1st, 2016 and it will be held  mainly in Finnish. University of Helsinki representatives are very welcome, and as the participation is limited, those who are involved in organizing a congress within next 6-12 months are priority.
 
Yst. terv / With regards
 
Ms Tiina Kosunen
Head of Development
International Affairs
email: tiina.kosunen@helsinki.fi
mobile: +358 50 362 2578

Harkitsetko kongressin kutsumista? Osallistutko kongressin järjestämiseen?

Tervetuloa asiakastilaisuuteen ja samalla tutustumaan Helsingin uusiin luontokohteisiin, Lonnaan ja Vallisaareen 1.6.2016!
 
Retken aikana kuulet myös, kuinka kansainvälisen kongressin järjestäminen onnistuu Helsingissä ja miten Helsinki Convention & Events Bureau yhteistyökumppaneineen ja Tieteellisten seurain valtuuskunta voivat tukea kongressin hakijaa, aina kongressin hakuvaiheesta ja rahoituksesta tapahtuman toteutukseen.
 
Ennakkoilmoittautuminen 23.5. mennessä osoitteessa visithelsinki.fi/ilmo
Koodi: LONNA

Ohjelma keskiviikkona 1.6.2016

Klo 13.00 Lähtö Kauppatorilta, m/s RoyalCat (Royal Line).

Tilaisuuden isännät ja yhteistyökumppanit esittäytyvät.

Saapuminen Lonnaan, missä lyhyt tutustumiskierros.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluiden puheenvuorot.

Siirtyminen Vallisaareen, jossa opastettu kierros.

Klo 17.30 paluu Kauppatorille.

Retken aikana tarjoillaan pientä suolaista ja makeaa. Varautuminen sään mukaisesti: ulkoiluvaatteet ja tukevat kengät.

Lämpimästi tervetuloa!

Helsinki Convention & Events Bureau
Tieteellisten seurain valtuuskunta
Tiedeakatemiain neuvottelukunta


INFONIn kotisivu WWW:ssä: http://www.physics.helsinki.fi/ajankohtaista/infoni/infoni.html. Infoniin tarkoitettu materiaali pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen Mikko.Toriseva@helsinki.fi otsikolla Infoniin. Jos haluat tiedon Infonin ilmestymisestä sähköpostiisi, lähetä viesti osoitteeseen majordomo@helsinki.fi, viesti-kenttään subscribe fyl-infoni, aiheella ei väliä. Vastaavasti jos et enää halua Infonia, lähetä em. osoitteeseen viesti sisällöllä unsubscribe fyl-infoni.