Geofysiikka

HUOM! Nämä sisällöt koskevat ainoastaan vanhojen tutkintovaatimusten (-1.8.2017) mukaan opintoja suorittavia. Uusia tutkintovaatimuksia koskevat ohjeet löytyvät osoitteesta https://guide.student.helsinki.fi/fi

Kiinteän maan geofysiikasta fysiikan erikoistumislinja, lisätietoja tutkimusvaatimusten muutoksista löytyy täältä.

Geofysiikka oppiaineena

Geofysiikka tutkii maapallon luonnonoloja fysiikan menetelmin. Helsingin yliopistossa geofysiikan oppiaineeseen kuuluu vesivaipan geofysiikka. Maisterivaiheessa voi opiskella myös kiinteän maan geofysiikkaa, mutta opinnot ovat fysiikan pääaineen opintoja.

vesivaipan geofysiikka tutkii maapallon cesivaoja, meriä ja kryosfääriä eli lumen ja jään maailmaa. Tutkimukset liittyvät usein ympäristökysymyksiin, luonnonvarojen hyödyntämiseen ja ilmaston muutoksen vaikutuksiin. Erityisesti kryosfäärin tutkimus on laajaa ja kansainvälisesti korkeatasoista. Sen puitteissa opiskelijamme ja tutkijamme ovat osallistuneet tutkimusmatkoille jäätyville merille eri puolille maapalloa sekä Huippuvuorten ja Etelämantereen jäätiköille. Geofysiikan opetus on verkostoitunut geofysikaalisten tutkimuslaitosten kanssa, joihin suurin osa opiskelijoista on siirtynytkin tutkinnon suorittamisen jälkeen, esimerkiksi merentutkijoiksi.

 • Oppiaineen vastuuprofessori Matti Leppäranta
 • Opintoneuvoja Matti Leppäranta

ylös

Kandidaatin tutkinnon sisältö ja rakenne

Geofysiikan kandidaatin opintojen tavoitteena on vesivaipan eri osa-alueiden perusilmiöiden ymmärtäminen. Opinnot käsittelevät ilmiöitä aina ilmakehän vesihöyrystä veden virtausliikkeen dynamiikkaan. Meriä käsitellään aina yleiseltä tasolta Itämeren pienimpiin ilmiöihin asti.

Kandidaatin tutkinnon opintojen ydin koostuu meteorologian perusopinnoista ja geofysiikan pakollisista ja valinnaisista aineopinnoista. Näiden lisäksi opiskellaan fysiikan perusopintoja sekä jonkin muun sivuaineen perusopintoja.

Opintojen suoritusmuotoja ovat luentokurssit ja niihin liittyvtä /lasku)harjoitustehtävät, seminaarit ja tutkielmat.

Tutkinnon rakenne

Geofysiikan kandidaatin opinnot (180 op) rakentuvat seuraavista kokonaisuuksista:

 • * Meteorologian perusopinnot (25 op)
 • * Geofysiikan pakolliset aineopinnot (56 op)
 • * Valinnaiset geofysiikan aineopinnot (15 op)
 • * Fysiikan perusopinnot (25 op)
 • * toisen sivuaineen perusopinnot (25 op), toisen sivuaineen tulee olla joku luonnontieteen aine, kuten matematiikka tai menetelmätieteet
 • * Muut opinnot (34 op)

Lopputyö

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu kandidaatintutkielma, jonka laajuus on 6 opintopistettä. Tutkielmaan voi sisältyä kirjallisuuteen perustuvan tutkimuksen lisäksi kokeellinen osa. Kokeellisen osan voit suorittaa osana tutkimusprojektia, jossa sinulla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Kirjallisen tutkielman teet itsenäisesti.

ylös

Maisterin tutkinnon sisältö ja rakenne

Filosofian maisterin opinnot pohjautuvat geofysiikan LuK-tutkinnon antamiin tietoihin ja taitoihin ja ne syventävät aiemmin opittuja aiheita.

Maisterin opintoihin kuluu ainakin yksi pakollinen kenttäkurssi.

Tutkinnon rakenne

Geofysiikan maisterin opinnot (120 op) rakentuvat seuraavista kokonaisuuksista:

 • * Pakolliset syventävät opinnot (64 op, josta Pro Gradu -tutkielman osuus 40 op)
 • * Valinnaiset syventävät opinnot (20 op)
 • * Muut opinnot (36 op)

Lopputyö

Filosofian maisterin tutkinnon syventäviin opintoihin kuuluu pro gradu -tutkielma, joka osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä kykyä tieteelliseen viestintään. Pro gradu -tutkielman laajuus on 40 opintopistettä. Kirjallisuuteen perustuvan tutkimuksen lisäksi voit sisällyttää tutkielmaasi kokeellisen osan. Kokeellisen osan voit suorittaa osana tutkimusprojektia, jossa sinulla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Kirjallisen tutkielman teet itsenäisesti.

ylös

Geofyysikoiden sijoittuminen työelämään

Geofysiikasta maisterin tutkinnon suorittaneet ovat työllistyneet viime vuosina hyvin. Työnantajia ovat esimerkiksi Ilmatieteen laitos (tutkimus ja palvelu), yliopistot (tutkimus ja opetus), Suomen ympäristökeskus ja muut geofysikaaliset laitokset, jotka tarvitsevat vesivaipan asiantuntijoita.

ylös

Opetuskieli

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat opinnot luennoidaan pääsääntöisesti suomen kielellä. Lisäksi joissain erikseen ilmoitetuissa opintojaksoissa opetus on englanniksi.

Opetuskielestä riippumatta sinulla on oikeus käyttää opintosuorituksissa suomen tai ruotsin kieltä, ellei suorituskieleksi ole erikseen määritelty englannin kieltä.

Kandidaatin tutkinnon voit saada joko suomenkielisenä tai ruotsinkielisenä. Mikäli suoritat opinnoistasi vähintään 60 opintopistettä toisella kotimaisella kielellä, sinun on mahdollista saada kaksikielinen tutkinto.

Filosofian maisterin tutkintoon kuuluvat opinnot luennoidaan suomeksi tai englanniksi.

Filosofian maisterin tutkinto suoritetaan yleensä suomenkielisenä. Jos suoritat pro gradu -tutkielmasi

ylös