Meteorologia

HUOM! Nämä sisällöt koskevat ainoastaan vanhojen tutkintovaatimusten (-1.8.2017) mukaan opintoja suorittavia. Uusia tutkintovaatimuksia koskevat ohjeet löytyvät osoitteesta https://guide.student.helsinki.fi/fi

Meteorologia oppiaineena

Meteorologia on ilmakehän fysiikkaa. Alan tunnetuin sovellus on sään ennustaminen, mutta myös esimerkiksi ilmastonmuutoskysymysten ratkaisemiseen tarvitaan meteorologeja.

Meteorologiassa tutkitaan ilmakehän ilmiöitä kuten trooppisia hurrikaaneja ja pilvien syntymekanismeja niin havaintojen kuin fysiikan teoriankin avulla. Tietokoneiden käytössä meteorologia on edelläkävijä, ja mm. kaaosteoria muotoiltiin paljolti ilmakehää kuvaavia yhtälöitä tarkastelemalla.

Meteorologian opinnot kehittävät sinusta ilmakehän ilmiöiden asiantuntijan, joka luo uutta tietoa tutkimalla ja jakaa tietoaan asiakkaille ja yhteiskunnalle.

Suomessa meteorologian korkeakoulututkintoja voi suorittaa vain Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella. Laitoksella tehdään monipuolista meteorologista tutkimusta. Aiheita ovat esim. ilmaston muutokset, Maa- ja Mars-planeettojen sääolojen mallittaminen tietokoneella, sateen määrän ja ominaisuuksien mittaaminen säätutkalla sekä mikrometeorologia, jossa selvitetään kenttämittausten avulla mm. kasvillisuuden ja ilmakehän vaikutusta toisiinsa.

Fysiikka on pakollinen sivuaine kaikille meteorologian opiskelijoille. Myös hyvät valmiudet matematiikassa ja tietojenkäsittelyssä ovat alalla hyödyksi.

 • Oppiaineen vastuuprofessori Heikki Järvinen
 • Opintoneuvoja Jouni Räisänen

ylös

Kandidaatin tutkinnon sisältö ja rakenne

Meteorologian kandidaatin tutkinnon perusta koostuu perus- ja aineopinnoista, joiden aikana

 • * perehdyt säätä ja ilmastoa hallitseviin fysiikan lakeihin.
 • * opit ymmärtämään ilmakehän eri ilmiöitä ja kulloinkin vallitsevaa säätilannetta näiden peruslakien pohjalta.
 • * tutustut meteorologisiin havaintomenetelmiin sekä havaintojen tilastolliseen käsittelyyn.
 • * opit paljon ilmastosta, sen vaihteluista ja ihmistoimien vaikutuksesta ilmastoon.
 • * paneudut säätä ja ilmastonmuutoksia ennustettaessa käytettäviin tietokonemalleihin.
 • * saat harjoitusta tieteellisen asiatekstin kirjoittamisessa ja suullisten tieteellisten esitelmien pitämisessä.

Meteorologian opiskelu vaatii hyviä tietoja fysiikasta ja riittäviä matemaattisia valmiuksia. Nämä tiedot ja valmiudet saat sivuaineiden opinnoista (ks. koulutuksen rakenne).

Tärkeimmät opintomuodot ovat luennot, luennoilla käsiteltyjen asioiden itsenäinen opiskelu ja laskuharjoitukset. Osa harjoituksista sisältää tietokoneohjelmointia. Opintoihin sisältyy myös mm. laboratoriotöitä ja sääkartta-analyysiä.

Tutkinnon rakenne

Jos valitset pääaineeksesi meteorologian, 180 opintopisteen (op) laajuinen Luonnontieteiden kandidaatin tutkintosi (LuK), muodostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

 • Meteorologian perusopinnot (25 op)
 • Meteorologian aineopinnot (vähintään 70 op)
 • Fysiikan perusopinnot (vähintään 25 op)
 • Toisen sivuaineen perusopinnot (vähintään 25 op). Toiseksi sivuaineeksi suositellaan menetelmätieteitä tai teoreettista fysiikkaa.
 • Muut opinnot (23 - 35 op, niin että tulee yhteensä vähintään 180 op).

Muiden opintojen kokonaisuus sisältää mm. kieliopinnot (äidinkieli 4 op, toinen kotimainen kieli 3 op ja vieras kieli 4 op) sekä tieto- ja viestintätekniikan opintoja.

Lopputyö

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu kandidaatintutkielma, jonka laajuus on 6 opintopistettä. Tutkielmaan voi sisältyä kirjallisuuteen perustuvan tutkimuksen lisäksi kokeellinen osa. Kokeellisen osan voit suorittaa osana tutkimusprojektia, jossa sinulla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Kirjallisen tutkielman teet itsenäisesti. Tutkielman suosituspituus on noin 20 sivua.

ylös

Maisterin tutkinnon sisältö ja rakenne

Filosofian maisterin opinnot pohjautuvat meteorologian LuK-tutkinnon antamiin tietoihin ja taitoihin. Jos olet suorittanut LuK-tutkinnon jossain muussa oppiaineessa, sinulta voidaan vaatia pohjatietoja täydentäviä opintoja. Täydennystarpeesta sovitaan meteorologian professorin kanssa.

Meteorologian maisteriopinnoissa sinulla on valittavanasi kaksi erikoistumislinjaa: dynaamisen meteorologian ja kaukokartoituksen erikoistumislinja sekä mikrometeorologian ja kemiallisen meteorologian erikoistumislinja. Lisätietoja erikoistumilinjoista löydät sivun oikean laidan linkkien takaa.

Halutessasi voit myös sisällyttää opintoihisi kursseja molemmilta erikoistumislinjoilta. Sovi kuitenkin asiasta etukäteen meteorologian professorin kanssa.

Maisteriopintoihin sisältyy myös vähintään yhden kuukauden työharjoittelu jossain oman alan työtehtävässä. Opinnot päättyvät pro gradu -tutkielman kirjoittamiseen.

Tutkinnon rakenne

pääaineesi on meteorologia, 120 opintopisteen (op) laajuinen filosofian maisterin (FM) tutkintosi muodostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

 • * Meteorologian syventävät opinnot (70-90 op). Pro gradu -tutkielman osuus tästä on 40 op.
 • * Muut opinnot (30-50 op)

Muihin opintoihin voit sisällyttää esimerkiksi uuden sivuaineen perusopintokokonaisuuden (25 op).

Lopputyö

Meteorologian opintojen päätteeksi kirjoitat pro gradu -tutkielman sinua kiinnostavasta aiheesta. Osoitat sillä valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä kykyä tieteelliseen viestintään. Pro gradu -tutkielman laajuus on 40 opintopistettä ja suositusmitta noin 50-60 sivua.

Tutkielmaa laatiessasi perehdyt aiheesta aiemmin tehtyyn tutkimukseen. Yleensä Pro gradu -työ sisältää kuitenkin myös omia mittauksia, havaintoaineiston analysointia tai mallisimulaatioita.

Osa opiskelijoista pääsee tekemään pro gradu -työnsä palkallisena fysiikan laitoksen ja Ilmatieteen laitoksen tutkimusryhmissä, tai esimerkiksi Vaisala Oy:n palveluksessa. Tutkielman voi kuitenkin tehdä myös itsenäisesti aiheen etsinnästä alkaen. Aiheen valinta pitää kuitenkin aina hyväksyttää meteorologian professorilla ennen työn aloittamista.

ylös

Meteorologien sijoittuminen työelämään

Luonnontieteen kandidaatin tutkinto on työmarkkinoilla osoitus opintojesi edistymisestä. Moniin meteorologian alan työtehtäviin vaaditaan kuitenkin filosofian maisterin tutkinto.

Meteorologian maisterin tutkinnon suorittaneet ovat työllistyneet viime vuosina hyvin. Työnantajia ovat esimerkiksi Ilmatieteen laitos (tutkimus ja palvelu), yliopistot (tutkimus ja opetus), teollisuus (asiantuntijatehtävät) ja insinööritoimistot (asiantuntijatehtävät).

Suomalaista meteorologian yliopistotutkintoa arvostetaan myös ulkomailla. Alan työmarkkinat ovat muuttuneet nopeasti yhä kansainvälisemmiksi.

ylös

Opetuskieli

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat meteorologian opinnot luennoidaan pääsääntöisesti suomen kielellä. Oppimateriaali on joillakin kursseilla englanniksi.

Opetuskielestä riippumatta sinulla on oikeus käyttää opintosuorituksissa suomen tai ruotsin kieltä, ellei suorituskieleksi ole erikseen määritelty englannin kieltä.

Kandidaatin tutkinnon voit saada joko suomenkielisenä tai ruotsinkielisenä. Mikäli suoritat opinnoistasi vähintään 60 opintopistettä toisella kotimaisella kielellä, sinun on mahdollista saada kaksikielinen tutkinto.

Filosofian maisterin tutkintoon kuuluvat meteorologian opinnot luennoidaan suomeksi tai tarvittaessa englanniksi.

Filosofian maisterin tutkinto suoritetaan yleensä suomenkielisenä. Jos suoritat pro gradu -tutkielmasi lisäksi vähintään 50 opintopistettä opinnoistasi englannin kielellä, saat englanninkielisen tutkinnon.

ylös