Fysiikan opettajankoulutus

HUOM! Nämä sisällöt koskevat ainoastaan vanhojen tutkintovaatimusten (-1.8.2017) mukaan opintoja suorittavia. Uusia tutkintovaatimuksia koskevat ohjeet löytyvät osoitteesta https://guide.student.helsinki.fi/fi

Fysiikan opettajan opinnot

Fysiikan opettajan opintojen tavoitteena on aineenopettajan pätevyys ylemmän perusasteen koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa. Fysiikan aineenopettajan tutkinto on filosofian maisterin tutkinto, jonka voit suorittaa viidessä vuodessa. Fysiikan opettajan kelpoisuuden saat suorittamalla luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot, joihin sisältyy vähintään kahden opetettavan aineen opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Fysiikan opettajalinjalla koulutetaan fysiikanopetuksen laaja-alaisia ammattilaisia, jotka osaavat fysiikan hyvin ja hallitsevat erityisesti fysiikan opetukseen ja oppimiseen liittyvät kysymykset.

Erikoistuttaessa fysiikan opettajaksi on mahdollista suorittaa laaja määrä fysiikan opetuksen erityiskysymyksiin keskittyviä kursseja. Keskeisen osan opettajaopinnoista muodostavat opettajille räätälöidyt laboratoriotyökurssit, jotka suoritetaan tiiviissä ohjauksessa linjan omassa laboratoriossa. Tulevat opettajat perehtyvät myös fysiikan käsitteenmuodostukseen ja fysikaalisen tiedon rakentumiseen sekä fysiikan historiaan ja filosofiaan. Fysiikan aineenopettajille kasvatustiede on pakollinen sivuaine.

Helsingin yliopiston moderni ja laaja-alainen fysiikan aineenopettajakoulutus antaa erittäin hyvät valmiudet toimia fysiikanopettajana niin peruskoulu-, lukio- kuin korkeakouluasteellakin. Monet fysiikan tutkijatkin ovat suorittaneet fysiikan opettajaopinnot.

Fysiikan aineenopettajan opintoihin valinta tapahtuu päävalinnassa tai erillisvalinnassa. Fysikaalisten tieteiden opiskelija voi hakeutua myös fysiikan opettajankoulutukseen soveltuvuuskokeen kautta.

ylös

Kandidaatin tutkinnon sisältö ja rakenne

Fysiikan aineenopettajan opinnot koostuvat ensisijaisena opettavan aineen opinnoista (fysiikka), toisen opetettavan aineen opinnoista (esim. matematiikka tai kemia) ja kasvatustieteen opinnoista. Luk-vaiheen opinnot antavat sinulle opettajan tarvitseman aineenhallinnan perusteet kahdessa opetettavassa aineessa. Tärkeä osa opintoja on myös opetusharjoittelu, joka kuitenkin painottuu maisterivaiheen opintoihin.

Tutkinnon rakenne

Opettajan tarvitsemat fysiikan perusteet opiskelet kahden ensimmäisen vuoden aikana kaikkien fysiikan opiskelijoiden yhteisillä kursseilla. LuK-vaiheen opintoihin kuuluvat fysiikan perus- ja aineopinnot 71 op, jotka ovat samoja opintoja kuin muillekin fysiikan Luk-vaiheen opiskelijoille, toisen opettavan sivuaineen opinnot 60 op ja kasvatustieteen perusopinnot 25 op. Tämän lisäksi Luk-tutkintoon kuuluu muita opintoja siten, että muodostuu 180 op kokonaisuus.

Lopputyö

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu kandidaatintutkielma, jonka laajuus on 6 opintopistettä. Tutkielmaan voi sisältyä kirjallisuuteen perustuvan tutkimuksen lisäksi kokeellinen osa. Kokeellisen osan voit suorittaa osana tutkimusprojektia, jossa sinulla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Kirjallisen tutkielman teet itsenäisesti.

ylös

Maisterin tutkinnon sisältö ja rakenne

Fysiikan opettajan maisterivaiheen opinnoissa syvennät opettajan ammatin vaatimaa oppiaineen teoreettista tietämystä ja opetuksen vaatimaa ammatillista osaamista. Tärkeä osa opintojasi on myös opetusharjoittelu, joka painottuu maisterivaiheen opintoihin. Koulutuksessa perehdyt myös didaktisen fysiikan tutkimukseen, sen tuloksiin ja merkitykseen fysiikan opetuksessa. Fysiikan opettajan syventävät opinnot painottuvat fysiikan kokonaiskuvaan ja didaktiseen fysiikkaan, mutta ne niveltyvät opettajan pedagogisiin opintoihin, jotka puolestaan painottuvat fysiikan didaktiikkaan ja käytännön harjoitteluun.

Tutkinnon rakenne

FM-opinnot koostuvat fysiikan opettajan syventävistä opinnoista ja valinnaisista fysiikan opinnoista (81 op, johon sisältyy 40 op tutkielma) ja opettajan pedagogisista opinnoista 35 op. Lisäksi FM-vaiheen opintoihin kuuluu muita opintoja siten että muodostuu 120 op kokonaisuus.

Lopputyö

Filosofian maisterin tutkinnon syventäviin opintoihin kuuluu pro gradu -tutkielma, joka osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä kykyä tieteelliseen viestintään. Pro gradu -tutkielman laajuus on 40 opintopistettä. Kirjallisuuteen perustuvan tutkimuksen lisäksi voit sisällyttää tutkielmaasi kokeellisen osan. Kokeellisen osan voit suorittaa osana tutkimusprojektia, jossa sinulla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Kirjallisen tutkielman teet itsenäisesti.

ylös

Fysiikan opettajien sijoittuminen työelämään

Fysiikan opettajat sijoittuvat työmarkkinoille hyvin eriasteisiin oppilaitoksiin peruskoulusta ammattikorkeakouluihin. Ammattikorkeakoululaitos tarvitsee erityisesti jatkotutkinnon suorittaneita fysiikan opettajia. Osa fysiikan opettajan tutkinnon tai jatkotutkinnon suorittaneista toimii myös fysiikan opetuksen tutkijoina korkeakoululaitoksessa. Fysiikan opettajien koulutus antaa laaja-alaisen opetuksen ja opetuksen tutkimuksen pätevyyden, ja samalla myös monipuolisia tiedollisia, taidollisia ja sosiaalisia valmiuksia, joilla on kysyntää myös varsinaisen opetusalan ulkopuolella.

ylös

Opetuskieli

Fysiikan aineenopettajan opinnoissa opetuskielenä on suomi.

ylös