Tähtitiede

HUOM! Nämä sisällöt koskevat ainoastaan vanhojen tutkintovaatimusten (-1.8.2017) mukaan opintoja suorittavia. Uusia tutkintovaatimuksia koskevat ohjeet löytyvät osoitteesta https://guide.student.helsinki.fi/fi

Tähtitiede oppiaineena

Tähtitieteellä on aina ollut keskeinen asema tieteellisen maailmankuvan muodostumisessa. Se pyrkiikin vastaamaan perustavaa laatua oleviin kysymyksiin kuten miten alkutilanteesta päädyttiin nykyiseen universumiin tai miten tähdet syntyvät, kehittyvät ja kuolevat. Tähtitiede tutkii koko maailmankaikkeutta alkeishiukkasten tasolta aina galaksien muodostamiin järjestelmiin asti.

Tähtitieteen opiskelun tavoite on kansainvälinen tutkijan ura. Tämä edellyttää filosofian tohtorin tutkinnon suorittamista. Suomi on littynyt kahteen suureen eurooppalaiseen tutkimusjärjestöön (ESO: European Southern Observatory, ESA: European Space Agency), joiden lisäksi on tarjolla paljon muita kansainvälisiä työpaikkoja. Suomessa työpaikkoja on Helsingin, Turun ja Oulun yliopistoissa, sekä Aalto yliopistossa ja avaruustutkimukseen liittyvissä projekteissa.

Tähtitieteen opintojen jälkeen sinulla on hyvät taidot tiedon haussa ja omaksumisessa, sekä ohjelmoinnissa, mallintamisessa ja sisällön tuottamisessa.

Tähtitieteilijöitä valmistuu vuosittain keskimäärin 4 maisteria ja 1-2 tohtoria.

 • Oppiaineen vastuuprofessori Karri Muinonen
 • Opintoneuvoja Mika Juvela

ylös

Kandidaatin tutkinnon sisältö ja rakenne

Opit ensin tähtitieteen perusteet. Tämän jälkeen saat yleiskuvan optisen ja muiden aallonpituuksien havaintomenetelmistä, sekä opiskelussa ja tutkimuksessa tarvittavista käytännön menetelmistä. Perehdyt myös tähtitieteellisten kohteiden fysikaalisiin ominaisuuksiin ja ymmärrät paremmin kohteissa havaittujen ilmiöiden syntyä.

Aineopintojen teoreettiset alueet ovat astrofysiikka, taivaanmekaniikka ja matemaattiset menetelmät. Muilla kursseilla käsitellään erikseen aurinkokuntaa, tähtiä, tähtienvälistä ainetta, linnunrataa, galakseja ja kosmologiaa. Tutkintoosi sisältyy joitakin pakollisia fysiikan perusteiden kursseja, sekä vaihtoehtoisia ja vapaasti valittavia kursseja teoreettisesta fysiikasta, matematiikasta tai menetelmätieteistä.

Muut opinnot sisältävät pakollisia kursseja seuraavista aihepiireistä: työharjoittelu, orientoituminen työelämään, populaarikirjoittaminen, kieli- ja viestintätaidot, tietokoneohjelmat ja ohjelmointi, sekä tieto- ja viestintätekniikka.

Lähes kaikki tähtitieteen kurssit ovat jo tässä vaiheessa pienryhmäopetusta, jossa korostetaan jokaisen opiskelijan omaa aktiivista osallistumista ja tekemistä.

Tutkinnon rakenne

Jos valitset pääaineeksesi tähtitieteen, 180 opintopisteen (op) laajuinen Luonnontieteiden kandidaatin tutkintosi (LuK), muodostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

 • * Pääaineopinnot (81-85 op), joihin sisältyvät:
 • - tähtitieteen perusopinnot (25 op)
 • - tähtitieteen aineopinnot (56-60 op)
 • * Sivuaineopinnot (71-75 op), joihin sisältyvät:
 • - pakolliset sivuaineopinnot fysiikassa (25 op)
 • - vaihtoehtoiset sivuaineopinnot joko teoreettisessa fysiikassa, matematiikassa tai menetelmätieteissä (25 op)
 • - vapaasti valittavat sivuaineopinnot (21-25op)
 • * Muut opinnot (24 op)

Lopputyö

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu kandidaatintutkielma, jonka laajuus on 6 opintopistettä. Tutkielmaan voi sisältyä kirjallisuuteen perustuvan tutkimuksen lisäksi kokeellinen osa. Kokeellisen osan voit suorittaa osana tutkimusprojektia, jossa sinulla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Kirjallisen tutkielman teet itsenäisesti.

ylös

Maisterin tutkinnon sisältö ja rakenne

Maisteriopinnoissasi voit erikoistua havaitsevaan tähtitieteeseen, teoreettiseen astrofysiikkaan tai kokeelliseen astrofysiikkaan. Syventävien opintojen ydinaineksesta on suoritettava ainakin yksi teoreettisen ja yksi havaintoihin keskittyvä kurssi. Suoritat niiden lisäksi täydentäviä ja erikoistumiskursseja. Tarjolla on myös laitoksen tutkijaryhmien suunnittelemia opintokokonaisuuksia: Tähtienvälinen aine, Planetaarinen tähtitiede, Suurenergia-astrofysiikka ja Tähtien aktiivisuus, sekä Galaksit ja kosmologia. Osallistut tähtitieteen seminaareihin ja esitelmöit niissä valitsemastasi aiheesta. Suoritat myös muutaman kurssin sivuaineista. Opit nykyaikaisia havainto- ja tutkimusmenetelmiä, sekä tähtitieteellisten kohteiden mallintamista.

Nyt kaikki tähtitieteen kurssit ovat pienryhmäopetusta, jossa korostetaan jokaisen opiskelijan omaa aktiivista osallistumista ja tekemistä.

Päätät opintosi laatimalla pro gradu -tutkielman valitsemastasi aiheesta. Aihe kannattaa valita huolella, koska monet jatko-opiskelijat laativat pro gradu -tutkielmansa pohjalta ensimmäisen tieteellisen artikkelin tulevaan väitöskirjaansa. Kuvaus muista opinnoista löytyy opinto-oppaasta.

Tutkinnon rakenne

Jos pääaineesi on tähtitiede, 120 opintopisteen (op) laajuinen filosofian maisterin (FM) tutkintosi muodostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

 • * Pääaineopinnot (70-80 op), joihin sisältyvät:
 • - pakolliset opinnot (53-59 op)
 • - valinnaiset opinnot (11-27 op)
 • * Muut opinnot (40-50 op)

Lopputyö

Filosofian maisterin tutkinnon syventäviin opintoihin kuuluu pro gradu -tutkielma, joka osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä kykyä tieteelliseen viestintään. Pro gradu -tutkielman laajuus on 40 opintopistettä. Kirjallisuuteen perustuvan tutkimuksen lisäksi voit sisällyttää tutkielmaasi kokeellisen osan. Kokeellisen osan voit suorittaa osana tutkimusprojektia, jossa sinulla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Kirjallisen tutkielman teet itsenäisesti.

ylös

Tähtitieteilijöiden sijoittuminen työelämään

Tähtitieteen maisterin tutkinnon suorittaneet työllistyvät pääasiassa tutkijoiksi. Suomen jäsenyys ESO:ssa (European Southern Observatory) ja ESA:ssa (European Space Agency) tarjoaa hyvät mahdollisuudet kansainväliseen tähtitieteen tutkijan uran luomiseen. Suomessa työpaikkoja on Helsingin, Turun ja Oulun yliopistoissa, sekä Aalto yliopistossa ja avaruustutkimukseen liittyvissä projekteissa. Lisäksi tähtitieteilijät sijoittuvat mm. korkean teknologian yrityksiin, kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusorganisaatioihin sekä opetus- ja hallintotehtäviin.

Voit taipumustesi mukaan hakeutua myös tähtitieteen alan ulkopuolisiin työtehtäviin, joissa vaaditaan yleistä matemaattis-fysikaalista koulutusta.

ylös

Opetuskieli

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat opinnot luennoidaan pääsääntöisesti suomen kielellä. Lisäksi joissain erikseen ilmoitetuissa opintojaksoissa opetus on englanniksi.

Opetuskielestä riippumatta sinulla on oikeus käyttää opintosuorituksissa suomen tai ruotsin kieltä, ellei suorituskieleksi ole erikseen määritelty englannin kieltä.

Kandidaatin tutkinnon voit saada joko suomenkielisenä tai ruotsinkielisenä. Mikäli suoritat opinnoistasi vähintään 60 opintopistettä toisella kotimaisella kielellä, sinun on mahdollista saada kaksikielinen tutkinto.

Filosofian maisterin tutkintoon kuuluvat opinnot luennoidaan suomeksi tai englanniksi.

Filosofian maisterin tutkinto suoritetaan yleensä suomenkielisenä. Jos suoritat pro gradu -tutkielmasi lisäksi vähintään 50 opintopistettä opinnoistasi englannin kielellä, saat englanninkielisen tutkinnon.

ylös