Svenskspråkiga undervisningen i fysik

Svenskspråkiga undervisningen i fysik

Det svenska läroämnet i fysik undervisar varje år alla grundstudiekurserna och de flesta obligatoriska ämnesstudiekurserna i fysik på svenska. Dessutom erbjuds alla grundlaborationer på svenska och svenska räkneövningar i en del kurser som föreläses på finska. Varje år föreläses också några valbara ämnesstudiekurser på svenska.

Den svenska undervisningen samordnas av studiekollegiet i fysik, som är ett gemensamt organ för svenska lärare och studerande.

  • Ansvarig professor Kai Nordlund
  • Studierådgivare Tommy Ahlgren

upp

Mål i undervisningen

Målet med utbildningen till fysiker är att utbilda en expert som självständigt kan utveckla och värdera ny information, anpassar sig till nya uppgifter och mångsidigt bemästrar en effektiv användning av mätutrustning och matematiska hjälpmedel.

upp

Val av huvudämne

Efter att du valts till utbildningsprogrammet i fysikaliska vetenskaper kan du fritt välja vilket ditt huvudämne blir. Oftast görs beslutet under det första studieåret.

Huvudämnena är fysik, geofysik, meteorologi, teoretisk fysik och astronomi. Det svenska läroämnet i fysik erbjuder de flesta obligatoriska kurserna i fysik upp till kandidatnivå, och några av dessa kurser lämpar sig också för de övriga huvudämnena.

Du kan också söka till fysikens lärarutbildning via ett urvalsprov. Svensktalande studerande kan få ämneslärarkompetens antingen genom att ta de pedagogiska kurserna på svenska via Åbo Akademis ämneslärarutbildning i Helsingfors, eller på finska vid Helsingfors universite

upp

Undervisningens innehåll

På institutionen för fysik är lärarna forskare som aktivt deltar i dagens forskning och därför är utbildningen högklassig och följer de nyaste riktningarna inom området. Alla institutionens forskningsgrupper är på internationellt mycket hög nivå och institutionen är högst rankad i fysik bland alla finländska universitet.

Fysikundervisningen baserar sig på föreläsningar, seminarier och laborationer. Föreläsningarna går hand i hand med räkneövningar, vilket garanterar att du blir bekant med problemlösningsmetoderna och får en bra räknerutin.

Fysiken är ett mycket internationellt forskningsområde och många kurser föreläses därför på engelska av utländska professorer och forskare som kommer på besök.

upp

Undervisningens struktur

Kandidatexamen i fysik innehåller 25 sp grundstudier i fysik, vilka ger en grundläggande kännedom av alla grenar av fysik utgående från de mest fundamentala modellerna, kvantfysik och relativitetsteori. Därefter följer 70 sp ämnesstudier, av vilka ca 50 sp är obligatoriska kurser som ger den moderna fysikens nödvändiga grundkunskaper. Dessutom kan studerande ta minst 20 sp valbara ämnesstudier, som kan börja rikta sig mot en specialisering på magisternivå. Utöver studierna i fysik innehåller kandidatexamen minst 50 sp biämnesstudier som består av endera två olika biämnens grundstudier (25+25 sp) eller av ett biämnes grund- och ämnesstudier (25+35 sp). Obligatoriska biämnen är antingen teoretisk fysik, matematik eller metodvetenskap.

Dessutom innehåller kandidatexamen ca 35 sp övriga kurser, som innehåller obligatoriska arbetslivsorienterande kurser, språkkurser, studieplan och fritt valbara kurser i fysik eller biämnen.

upp

Beskrivningen av slutarbetet

Kandidatexamen innehåller en kandidatavhandling, vars omfattning är 6 studiepoäng. Avhandlingen kan utöver en litteraturbaserad skriftlig del innehålla även en experimentell del. Den experimentella delen kan utföras som en del av ett forskningsprojekt, som har en klart påvisbar självständig del. Den skriftliga delen görs självständigt.

upp

Placering i arbetslivet

Fysikerutbildningen ger en möjlighet till varierande arbetsuppgifter och fysiker placerar sig i allmänhet mycket väl i arbetslivet. En fysikers arbetsuppgifter varierar på en stor skala, men typiskt är att en fysiker arbetar med uppgifter som kräver en självständig expert på naturvetenskap.

De viktigaste arbetsgivarna och uppgifterna för fysiker är industrin, speciellt inom högteknologiföretag (tillämpad forskning och produktutveckling, ledarpositioner), universitet och forskningsinstitutioner utomlands och i Finland, läraruppgifter inom universitet, högskolor, gymnasier och grundskolor, konsultföretag och liknande uppgifter inom andra naturvetenskaper.

De fysiker som arbetar inom industrin och med produktutveckling är ofta högt avlönade. En karriär inom universitetet eller på en forskningsinstitution kan å sin sida erbjuda dig självständig akademisk forskning inom ett område som intresserar dig.

upp

Tilläggsinformation om undervisningsspråket

I det svenska läroämnet i fysik är det främsta undervisningsspråket finska, och det är möjligt att ta mer än hälften av alla kurser fram till kandidatexamen på svenska. Svensktalande studerande har alltid en rätt att skriva alla övningsuppgifter och prov på svenska. De flesta kurserna inom fysik fram till kandidatnivå ges på finska, och de på högre nivå ofta på engelska. Kurser som uttryckligen anmälts bara som engelskspråkiga måste avläggas på engelska, men fram till kandidatnivå är ingen obligatorisk kurs sådan.

Kandidatexamen kan du få antingen på finska eller på svenska. Ifall du avlägger minst 60 sp av dina studier på båda inhemska språken, kan du få en tvåspråkig examen. Du kan anmäla dig till detta alternativ efter att du blivit antagen till studier i fysik eller teoretisk fysik.

upp